Автор: Приймак Д. М. Редактор: Томіленко О. В.

Дата опублікування: 05.07.2020, 23:31.

Невживання артикля в італійській мові (omissione dell’articolo)

Коли випускають артикль

У низці випадків артикля в італійській мові не вживають (відповідно, за наявності прийменника вживають його просту форму, а не preposizione articolata), зокрема:

 1. У багатьох прислівникових зворотах: di proposito, in fondo, per pietà, in conclusione тощо; в більшості зворотів із con, per: con astuzia, con allegria, senza paura, senza riposo і т. ін.
 2. У дієслівних зворотах, що мають значення звичайного дієслова: aver sete, perder tempo, serbare rancore тощо.
 3. У словосполученнях із da, що виражають ціль, мету: abito da sera, busta da lettera, cavallo da corsa; спосіб: agire da persona onesta, comportarsi da galantuomo; мають часове значення: da ragazza, da vecchio тощо.
 4. У низці словосполучень – обставин місця, особливо з прийменником in: andare in ufficio, vivere in provincia, tornare a casa.
 5. У виразах на зразок parlare italiano, parlare francese (варіант із артиклем також правильний: parlare l’italiano, parlare il francese).

  Неозначений артикль (articolo indeterminativo) з означенням не випускається: esprimersi in un perfetto inglese.

  Обов’язково вживається означений артикль (articolo determinativo) у зворотах на зразок l’italiano della stampa, l’inglese d’America.

 6. В означеннях, що виражають матеріал або речовину, з яких виготовлено предмет: una moneta d’argento, un sacchetto di plastica.

  В архаїчній італійській мові з означальним іменником уживався означений артикль, якщо означений артикль стояв також перед означуваним іменником [8, с. 184; 8, с. 333]: la statua del marmo [4].

 7. У приказках: cane che abbaia non morde, gallina vecchia fa buon brodo, finché c’è vita c’è speranza.
 8. У назвах, підписах тощо:
  1. У назвах різноманітних творів мистецтва (книг, віршів, картин, музичних альбомів тощо): Piccolo mondo moderno, Grammatica italiana, Canto sesto, Nascita di Venere.

  2. У назвах газет, журналів: Corriere della Sera.

  3. У підписах до листівок, зображень у текстах тощо: Diluvio in Brasile, 2019.
  4. У вивісках: Trattoria, Uscita.

  Проте часто у відповідних випадках артикль уживаний: I promessi sposi, Il turno; La Gazzetta dello Sport і т. ін.

  Якщо такі назви, у яких відсутній артикль, наводять у розмові у формі прямого додатка, перед ними обов’язково додають артикль: Trattato di merceologia → ho studiato il Trattato di merceologia; проте прийменник у відповідних випадках уживають у простій формі, а не у формі preposizione articolata): Tigre reale → l’autore di Tigre reale [8, с. 184].

  Щодо особливостей вживання прийменників з назвами творів, що містять артикль («I promessi sposi», «La Dolce vita»), див. розділ «Складні випадки вживання артикля. Прийменник перед власною назвою, що містить артикль».

 9. В еліптичних конструкціях, які часто трапляються в рекламних оголошеннях: Vendo tricamere zona Sempione (= vendo un [appartamento] tricamere nella zona [di corso] Sempione) [8, с. 184–185].

 10. У назвах новин, репортажів: Donna uccisa in casa: arrestato un sospetto.

 11. У медичних анамнезах: Paziente con dolore addominale e perforazione di ulcera [9].

 12. У телеграмах: partecipiamo vostra gioia [2, с. 159].

 13. З назвами місяців і днів тижня: venne febbraio, oggi è giovedì.

  Але з означенням артикль уживають: era un febbraio molto freddo.

  Артикль обов’язково вживають, коли конструкція має дистрибутивне значення. Див. детально в розділі «Уживання означеного артикля в італійській мові: загальні випадки», п. 5.

 14. Зі словами, вжитими у металінгвістичному значенні: cane’ in francese si dice ‘chien’ (‘cane’ = слово «cane», ‘chien’ = слово «chien»).

 15. З іменником у функції присудкового додатка, коли він позначає конкретні характеристики, риси, притаманні суб’єктові: Gianni è dottore.

  Детальне пояснення особливостей вживання й невживання артикля в таких випадках див. в нашій статті «Коли в італійській мові можна випускати артикль у фразах на зразок sono (la) sua clientesei (il) mio tesoro.

 16. У конструкціях зі значенням кличного відмінка (usi allocutivi): signore!, dottore Conti!

 17. У вигуках: fuoco!, aiuto!

  У деяких таких випадках може вживатися неозначений або означений артикль з відповідною нюансовою різницею в значенні [3, с. 406].

  Також артикля не вживають у сталих окличних конструкціях із побажаннями: buongiorno! (але: dare il buongiorno), buon viaggio!

 

Артикля часто не вживають у власних назвах, перед nomi di parentela із займенниками тощо. Про такі випадки див. детально в розділі «Articolo (артикль)».

Про випускання часткового артикля дивіться в розділі «Articolo partitivo (частковий артикль)».

 

У переліках, що містять кілька іменників, артикль (або preposizione articolata) прийнято або вживати, або випускати перед кожним таким елементом: «Le ampolle e gli ampollini, i vasi di porcellana, le tazzette di marmo, i pestelli, le forbici <…> e tutti gli altri utensili che abbellivano il porticato e la farmacia dell ' onorevole mio collaboratore Bazzetta <…>» (Emilio Praga, «Memorie del presbiterio. Scene di Provincia»); «<…> c’erano tubi di ferro, allineati per grandezza, pinze, lunghi, cucchiai» (Francesca Sanvitale, «Madre e figlia»).

Проте можуть також уживати артикль тільки перед першим елементом у списку: «per non uscire dai lirici, al Chiabrera, Testi, Filicaia, Giudi, Frugoni, successero il Parini, Monti, Foscolo, Manzoni, Leopardi» (Giosuè Carducci, «Prose», у [8, с. 185]).

Якщо перший і наступні іменники в переліку вимагають уживання артиклів різних родів, залишати перший артикль, випускаючи наступні, не можна.

 

Артикль не може поєднуватися з aggettivi dimostrativi, деякими aggettivi indefiniti, а також aggettivi interrogativi, aggettivi esclamativi, наприклад, che, questo: non voglio più sentire di queste storie; che bella idea! [4].

 

Зазвичай не вживають артикль у прикладках (apposizioni), де іменник позначає назву звання, титулу, посади [8, с. 97]: «È in corso procedimento penale contro il commendatore Leonardo Navarra, sindaco di Alcamo e presidente del seggio provvisorio della quinta sezione <…>» (Gaetano Salvemini, «Il ministro della malavita. Notizie e documenti sulle elezioni giolittiane nell’Italia meridionale»).

 

В архаїчній італійській мові артикль могли не вживати: 1) з абстрактними іменниками, 2) з іменником, що позначає цілу категорію або клас об’єктів, 3) перед другим іменником у порівняннях [8; 9]. Натомість часто вживали артикль із найвищим ступенем порівняння прикметників: la cosa la più bella. Сьогодні ця конструкція майже вийшла з ужитку; натомість артикля перед прикметником не вживають: la cosa più bella [8, с. 185–186].

Використані джерела

 1. Bocchiola, Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 2. Dardano, Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 3. Grande grammatica italiana di consultazione/ a cura di Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1 : La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 4. Lo Zingarelli 2020. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it/dizionarionline/online.php?p=ZING# (дата звернення: 05.07.2020).
 5. Accademia della Crusca. Consulenza linguistica. Omissione dell'articolo determinativo nella locuzione temporale settimana prossima/scorsa. URL: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/omissione-dellarticolo-determinativo-nella-locuzione-temporale-settimana-prossimascorsa/161 (дата звернення: 05.07.2020).
 6. Patota Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 7. Salvi, Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 8. Serianni Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 9. Treccani. Omissione dell’articolo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/omissione-dell-articolo_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 05.07.2020).