Dear users! We have changed our website’s name from YeNotes to Kyiv Dictionary.

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

vivere[vì-ve-re]
 1. v.  (p.p. vissuto)
  1. intr. 
   1.  
    ([заст.])
  2. intr. 
  3. intr. 
  4. intr. 
  5. intr. 
  6. intr.   (di qc) 
    
   (чим, з чого)
   ;
    
   (чим)
   ;
  7. intr. 
   Син.: durare, resistere
  8. tr. 
   tr.   
   (що)
   ;
   tr.   
   (що)
   ;
   tr.   
   (що)
  9. tr. 
   tr.   
   (що)
  10. tr. 
   tr.   
   (що)
   Син.: condividere
 2. s. m.
  1. Син.: vita
vivo
 1. agg.  (pl. m. vivi; f. viva, pl. f. vive)
Фрази, що містять  "vivere"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 48
заст.
Кількість фраз: 1
заст., мор.
Кількість фраз: 1
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх.
Кількість фраз: 1
арх., фразеол.
Кількість фраз: 2
екон.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 44
фразеол., рідк.
Кількість фраз: 2