Словосполучення (звороти), що містять слово «de» у категорії «фізика»
campo del visibile
видимий спектр
campo delle radiazioni visibili
видимий спектр
costante di tempo
стала часу
dilatazione del tempo
уповільнення часу  (у теорії відносності)
energia di punto zero (a temperatura zero)
нульова енергія
forza di gravità
сила тяжіння
freccia del tempo
вісь часу
freccia del tempo
стріла часу  (у термодинаміці)
inversione del tempo
зміна напрямку часу
lavoro delle forze del campo
робота сил поля  (магнітного, електричного або гравітаційного)
lavoro di attrito
робота сили тертя
lavoro di una forza
робота, яку виконує певна сила
metodo di zero (di compensazione, di azzeramento)
нульовий (компенсаційний) метод вимірювання
momento di rotazione
момент обертання
momento di rotazione
обертальний момент
periodo di una vibrazione
період вібрації
pressione di radiazione
світловий тиск
pressione di radiazione
тиск електромагнітного випромінювання
pressione di radiazione
тиск світла
pressione (tensione) del vapore saturo
тиск насиченої пари
principio dei lavori virtuali
принцип можливих переміщень
principio zero della termodinamica
нульовий закон термодинаміки
punto di ebollizione
температура кипіння
punto di fusione
температура плавлення
punto di gelo
температура замерзання
regola della mano sinistra
правило лівої руки
reversibilità del tempo
зворотність часу
reversibilità del tempo
здатність часу повертатися назад
sistema di riferimento
система відліку
stato di aggregazione
агрегатний стан
tempo di rilassamento
час релаксації
tempo di transito
час прольоту  (електрона або зарядженої частинки)
tempo di volo
час руху  (частинки)
trappola di luce
поглинач випромінювання
trasferimento zero di calore
відсутність теплообміну
trasferimento zero di calore
теплова рівновага

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.