Словосполучення (звороти), що містять слово «Do» у категорії «загальна лексика»
- Do you think we will win? ‒ I doubt it.
- Думаєш, ми переможемо? ‒ Я сумніваюся.
- How do you like the country? ‒ Meh.
- Тобі подобається село? ‒ Так собі.
- It is easy to do. ‒ Oh yes? How?
Це легко зробити. ‒ О, так? Як?
- Look! They are performing the same dance as you do. ‒ So they are.
- Дивіться, вони вони виконують той же танець, що і ви. ‒ А й справді.
- What are they doing here? ‒ You may well ask.
- Що вони тут роблять? ‒ Я й сам не знаю.
- What did you say? ‒ Nothing important.
- Що ти сказав? ‒ НІчого важливого.
- You don’t want meet her. ‒ Yes, I do.
- Ти не хочеш зустрічатися з нею. ‒ Ні, хочу.
A good sense of humour does not consist in knowing a few jokes.
Гарне почуття гумору не полягає у знанні кількох анекдотів.
A good sleep does wonders for your body.
Хороший сон добре впливає на твій організм.
a rum do
дивна ситуація/захід
all sb ever does
вживається, щоб сказати, що хтось постійно робить щось, що дратує мовця
All she ever does is whine!
Вічно вона ниє!
all (that) one can do
все, що хтось може зробити
Alliterating is a fun thing to do.
Використовувати алітерацію весело.
[and] be/have done with it
покінчу (покінчиш тощо) з цим
And, let us be fair, some of you didn’t do their job well.
І, якщо чесно, дехто з вас не виконав свою роботу добре.
And then he went and did it again!
А потім він пішов і зробив це знову!
Are you doing it for money or for pleasure?
Ти займаєшся цим заради грошей чи заради задоволення?
As for my work, I will do it later.
Щодо роботи, то я зроблю її пізніше.
as much as one can do
все, на що хтось здатен
as much as one can do
все, що хтось може зробити
At no time did we get this message.
Ми ніколи не отримували це повідомлення.
be about to do sth
уживається в заперечних конструкціях на позначення наміру або бажання
be about to do sth
уживається на позначення того, що має вібутися вже невдовзі
be apt to do
бути схильним
be doing well/fine
добре почуватися
be entitled to [do] sth
мати право на щось
be for sb to do
бути чиїмсь правом, обов’язком
be hard put/pushed to do
вважати, що щось складно робити
be in the middle of [doing] sth
бути зайнятим чимсь
be interested in [doing] sth
бути зацікавленим в  (чому)
be liable to do
бути схильним  (до чого)
be made to do sth
бути змушеним щось зробити
be not about to do sth
уживається в заперечних конструкціях на позначення наміру або бажання
be nothing to do with (sb, sth)
не бути пов’язаним (з ким, чим)
be nothing to do with (sb)
не контактувати (з ким)
be nothing to do with (sb)
не мати справ з (ким)
be nothing to do with (sb, sth)
не стосуватися (кого, чого)
be out to do
бажа́ти  (чого)
be out to do
мати намір
be sick [and tired] of [doing] sth
дуже втомлюватися від чогось
be sick to death of [doing] sth
бути до смерті втомленим
be so good as (be good enough) to do sth
уживається у ввічливих проханнях
be to do sth
вживається в офіційних домовленостях
be to do sth
вживається в умовних реченнях, щоб повідомити мету, коли людина повідомляє, що треба робити, щоб її досягнути
be to do sth
вживається з перфектним інфінітивом, щоб сказати, що дія мала відбутися, але цього не сталося
be to do sth
вживається у минулому часі, щоб сказати, що щось неминуче
be to do sth
вживається у наказах
be to do sth
вживається, щоб вказати на те, що слід зробити
be to do with
бути пов’язаним з