Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 20.06.2020, 11:07

Розділ «Мовна консультація»

Чи правильно вживати слово існувати, коли йдеться про предмети й абстрактні поняття?

Запитання

Читачка Юлія Мороз запитує: «Чи правильно вживати слово існувати, коли мова не про існування як процес? Наприклад, у такому реченні: “Чи існують такі проекти нині?”».

Відповідь

У наведеному реченні вживання дієслова існувати правильне. Слово можна вживати без застережень як щодо фізичного існування істот, так і щодо наявності неживих предметів та абстрактних понять тощо.

Пояснення

Сьогодні можна відзначити тенденцію: досить часто викладачі в університетах, редактори наукових журналів і т. ін. стверджують, що стосовно до предметів і абстрактних понять правильно (або рекомендовано) вживати слово є (бути), тимчасом як сфера застосування слова існує (існувати) повинна поширюватися семантично тільки на людей та інших істот. Можемо припустити, що таке твердження набуло популярності через публікацію проф. К. Г. Городенської «“Існує” – це хтось живе чи щось є?» [1] (для розуміння проблематики радимо читачам ознайомитися з цим матеріалом), у якій мовознавець рекомендує розмежовувати відповідні поняття. Активно поширюють такі рекомендації без жодного аналізу й різноманітні інтернет-сайти, які можна схарактеризувати як академічно невірогідні та ненадійні джерела.

На нашу думку, твердження про потребу поділу значення слів бути та існуватицілком безпідставні. Так, якщо розглянути згадану статтю проф. К. Г. Городенської, можна побачити, що мовознавець лише суб’єктивно розмірковує щодо логічності вживання відповідних лексем, не обґрунтовуючи своєї позиції джерелами, прикладами з практики тощо. Навпаки, авторка сама зазначає, що словники фіксують уживання слова «існувати» і на позначення наявності неживих предметів, абстрактних понять.

Ознайомившись із матеріалами словникових видань, можемо чітко побачити, що словники різних поколінь фіксують уживання слова існувати та похідних не лише щодо істот, а й щодо неістот, наприклад: у Російсько-українському академічному словнику за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (1924–1933) бачимо: «чи є (існу́ють) для цьо́го (на це) доста́тні підста́ви», «Галіле́й, спра́вивши свій телеско́п на сю плане́ту, відкри́в, що споді́вані фа́зи спра́вді існу́ють (Павлик)», «При Акаде́мії Нау́к існу́ють дослі́дчі кате́дри (М. Грінч.)» [3], у Російсько-українському фразеологічному словнику В. П. Підмогильного та Є. П. Плужника (1927): «відколи існує, працює установа» [2], у «Словарі української мови» за ред. Б. Д. Грінченка (3-тє вид., 1927–1928): «Яка ж <…> гармонія інтересів може існувати межи лихварем а його жертвою...» [4], у Словнику української мови в 11 томах (СУМ-11) (1970–1980): «Чи видавництво існує, чи припинило свою діяльність? (Панас Мирний, V, 1955, 433)» [5] і т. ін.

Як бачимо, слово існувати в наведених ілюстраціях уживане і в науковій мові, і в побутовій сфері, і в художній літературі. Для повноти інформації розгляньмо додатково приклади з творів українських письменників: «Він не вірив, щоб могла існувати на світі така жорстокість, така несправедливість <…>» (Михайло Коцюбинський), «Для такої поведінки існує французький вислів: «Це сильніше за мене» (Леся Українка), «Розділ між судівництвом і адміністрацією — перша основа справді независлого судівництва — у нас існує тільки на папері <…>» (Іван Франко), «І справді, для Сави не існувала пам’ять про брата» (Ольга Кобилянська), «Я знаю, що ти існуєш, вічная правдо!» (Тодось Осьмачка), «Признаюсь щиро, я не розумію, навіщо ці угруповання існують» (Валер’ян Підмогильний) і т. ін.

Отже, можна дійти висновку, що вживання слова існувати у контекстах, коли йдеться про наявність певних предметів або абстрактних понять, цілком природне та притаманне для української мови. Тому і в реченні, яке наводить читачка, немає жодних підстав уникати вживання лексеми існувати: «Чи існують такі проекти нині?». Так само правильно буде сказати чи є такі проекти? та, залежно від контексту, чи наявні такі проекти?чи маємо такі проекти? тощо.

Використані джерела

  1. Городенська К. Г. «Існує» – це хтось живе чи щось є? Українська мова. № 4. С. 80. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6081/19-Gorodenska4.pdf?sequence=1 (дата звернення: 07.06.2020).
  2. Підмогильний В. П., Плужник Є. П. Фразеологія ділової мови. Київ : Час, 1926. 293 с. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 07.06.2020).
  3. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 07.06.2020).
  4. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 3-тє вид. за ред. С. О. Єфремова, А. В. Ніковського. 1927–1928. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 07.06.2020).
  5. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 07.06.2020).