Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

Вступити в університет чи до університету?

Запитання

Читачка Марія Дяченко запитує: «Як сказати правильно: вступити в університет чи вступити до університету?».

Відповідь

Правильні обидва варіанти: вступити до університету і вступити в університет.

Пояснення

У статті «Поїхати в Київ чи до Києва? Зайти в хату чи до хати?» в попередньому випуску ми розглядали деякі групи просторових прийменників. У словосполученнях вступити до університету, вступити в інститут і подібних відповідні прийменники у (в) / до виконують функцію контактних прийменників, що з динамічними відмінками передають значення кінцевого пункту руху (порівняйте: вступити до університету – в’їхати у міжгір’я – увійти до хати).

Як ми зазначали в згаданій статті з посиланням на граматичні, лексикографічні матеріали та літературу, у такій функції прийменники у (в) й до в українській мові можуть бути рівнозамінні. Тепер розгляньмо деякі приклади зі словників.

У Російсько-українському академічному словнику в 4 томах за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова знаходимо: «записа́ти кого́ до шко́ли», «вступа́ти, вступи́ти, іти́, піти́ у шко́лу, до шко́ли», «прийня́ти до шко́ли, на ку́рси, записа́ти до шко́ли, на ку́рси кого́» [4], у «Словарі української мови» за ред. Б. Д. Грінченка: «’Ддав у бурсу в Київ обучатись. Шевч.», «У школу оддали і там чимало поповчили. Шевч. II. 146.» [5]; у «Словнику ділової мови» М. Дорошенка, М. Станиславського та В. Страшкевича: «готува́ти до всту́пу в шко́лу», «віддава́ти, відда́ти до шко́ли» [2] тощо.

В українських письменників бачимо такі приклади: «Дора жила тут, дома, по смерти батьків перед вступом до школи <…>» (Ольга Кобилянська), «Дуже радий я, пане Борисе, що Вам удалось вступити до школи» (Михайло Коцюбинський), «Після матури ми вступили до університету на філософію» (Роман Іваничук), «Треба вступити до інституту, а не бавитись всякими мріями <…>» (Валер’ян Підмогильний), «<…> одразу вступаю до Інституту Лисенка» (Улас Самчук), «Вона має думку вступити в школу співу <…>» (Володимир Винниченко), «<…> під впливом знайомих студентів надумав приготовлятися, щоб вступити в університет» (Михайло Грушевський).

Зважаючи на це, можна сказати, що вживання і прийменника у (в), і прийменника до у відповідних конструкціях згідне з нормою української літературної мови. Тому буде правильно сказати і вступити до університету, до інституту, до школи, і вступити в університет, в інститут, у школу. Водночас відзначаємо, що, як за матеріалами словників, так і за літературними текстами у текстових агрегаторах і корпусах мови, у подібних конструкціях переважає вживання прийменника до.

Також зауважимо, що в деяких контекстах вибір конкретного прийменника може бути зумовлений потребами милозвучності: наприклад, готуватися до вступу в університет: щоб уникнути повторення прийменника до.

Використані джерела

  1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Р. Вихованця. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 398 с.
  2. Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. М. Словник ділової мови. Київ – Харків : Державне видавництво України, 1930. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 19.04.2019).
  3. Плющ М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник. Київ : Вища школа, 2005. 286 с.
  4. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 19.04.2020).
  5. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 19.04.2020).
  6. Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко та ін. ; за ред. А. П. Грищенка. 3-є вид., доп. Київ : Вища школа, 2002. 439 с.
  7. Сучасна українська літературна мова / С. О. Караман та ін. ; за ред. С. О. Карамана. Київ : Літера ЛТД, 2011. 560 с.