Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 07.04.2020, 09:50

Розділ «Мовна консультація»

Коронавірус чи короновірус?

Запитання

Читачка Ганна запитує: «Як правильно писати назву хвороби: коронавірус чи короновірус?».

Відповідь

Слово слід писати з літерою а: коронавірус.

Пояснення

Більшість українських мовознавців (М. А. Жовтобрюх [9], М. Я. Плющ [8], В. О. Горпинич [1] та ін.)  розділяють типи словотворення основоскладання й словоскладання: так, основоскладання відбувається за допомогою інтерфіксів – сполучних афіксів (наприклад: земл-е-трус, хмар-о-чос, зелен-о-окий), а словоскладання передбачає поєднання кількох слів або словоформ в одне складне слово без сполучного звука (наприклад: меч-риба, сон-трава, немовбито тощо). Відповідно до правописної норми, сполучними звуками в складних словах, утворених основоскладанням, можуть бути о та е (є).

Вочевидь, саме із цим пов’язані труднощі з написанням слова коронавірус, у якому можна простежити поєднання слів корона і вірус. На тлі української морфології сподівана форма складного слова мала б містити інтерфікс -о- (короновірус) або ж, у разі утворення юкстапозита, мати написання з дефісом (корона-вірус).

Однак слово коронавірус не відповідає наведеним вище моделям словотвору. Причина полягає в тому, що цю лексему українська мова запозичила в оригінальному вигляді, тобто без пристосування до української морфології. Слово coronavirus з’явилося в англійськомовній науковій термінології 1968 року. Воно утворене поєднанням слів, засвоєних із латини: corona + virus (без інтерфіксів), і семантично змотивоване коронуватим зовнішнім виглядом вірусного агента через наявність відповідних відростків. У такій формі слово увійшло до міжнародної медичної термінології науковою латиною [12]. До української мови інтернаціоналізм, вочевидь, прийшов в оригінальній формі саме з наукової латини.

В українській мові фігурують і деякі інші слова, запозичені таким самим або подібним способом, що зберігають свою оригінальну форму, наприклад: дельтаплан, вольтаметр тощо.

Насамкінець зазначимо, що саме форму слова коронавірус фіксують спеціалізовані українські видання в галузі медицини [7; 2; 6; 11; 5; 4].

Отже, правильне написання слова в українській мові – коронавірус.

Довідкова інформація

Відзначаємо, що західним академічним словникам не потрібні десятки років для оновлення тлумачень слів. Так, американське лексикографічне видання «Merriam-Webster», крім основного значення слова coronavirus як виду вірусу, відомого від кінця 1960-х років, уже зафіксувало й інше, яке розвинулося лише протягом останніх місяців: «хвороба, яку спричиняє коронавірус, особливо COVID-19» [12] (переклад і підкреслення в тексті – наші).

Використані джерела

 1. Горпинич В. О. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. Київ : Вища школа, 1999. 207 с.
 2. Епідеміологія. Підручник для ВМНЗ IV р. а. / ред. І. П. Колеснікова. Вінниця : Нова Книга, 2012. 576 с.
 3. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь, 2001. 222 с.
 4. Коцюбайло Л. П. Особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій коронавірусної етіології у дорослих: клініка, діагностика та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Київ, 2017. 132 с.
 5. Лиманська О. Ю. Біоінформативний аналіз інвертованих повторів геному коронавірусів. Biopolymers and Cell. Vol. 25 N 4. С. 307–314.
 6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / Т. В. Андріанова та ін. Вінниця : Нова Книга, 2011. 952 с.
 7. Передерій В. Г., Ткач С. М. Основи внутрішньої медицини. Том 3. Підручник для ВМНЗ IV р. а. Вінниця : Нова Книга, 2009. 640 с.
 8. Плющ М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник. Київ : Вища школа, 2005. 286 с.
 9. Словотвір сучасної української літературної мови / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. Київ : Наукова думка, 1979. 406 с.
 10. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 26.03.2020).
 11. Фармакотерапія / О. В. Крайдашенко та ін. 2-е вид. Вінниця : Нова Книга, 2013. 644 с.
 12. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 26.03.2020).