Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 11.02.2020, 17:42

Розділ «Мовна консультація»

Закордоном чи за кордоном?

Запитання

Читачка Валерія запитує: «Скажіть, будь ласка, як правильно писати: закордоном чи за кордоном? Часом здається, що можна використовувати обидва варіанти. В інтернеті відповіді різні, хочеться мати точну інформацію».

Відповідь

Прислівникові сполуки за кордоном, за кордон правильно писати окремо: перебувати за кордоном, їхати за кордон. Разом пишемо тільки іменник закордон, уживаний у розмовній мові, та його словоформи.

Пояснення

Відповідно до чинних положень Українського правопису, окремо пишемо «прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, у яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і поєднаним із ним іменником можливе означення, виражене прикметником, займенником, числівником: без ві́дома, без жа́лю́, без кінця́, <…> за кордо́н, за кордо́ном, за раху́нок, за сві́тла, з бо́лю, з-за кордо́ну, з кра́ю в край, <…> [4, с. 45] (виділення напівжирним шрифтом – наше).

Отже, правильно писати так:

їхати за кордон, перебувати за кордоном, переїхати за кордон, телефонувати за кордон

їхати закордон, перебувати закордоном, переїхати закордон, телефонувати закордон

Водночас в українській мові є розмовне слово закордо́н – іменник, що позначає «чужоземні, зарубіжні країни» [3]. Воно трапляється у зворотах на зразок торгувати із закордоном, спілкуватися із закордоном тощо, де закордоном – не прислівникова сполука, а самостійний іменник, що пишеться разом, у формі орудного відмінка. Тут варто також зазначити, що орудний відмінок в українській мові може вживатися у вторинній просторовій семантико-синтаксичній функції, поєднуючись із деякими дієсловами та позначаючи шлях руху [1, с. 76; 2, с. 132]: іти шляхом, мандрувати Україною, прогулюватися містом тощо. У такому разі можемо мати звороти на зразок подорожувати закордоном, мандрувати закордоном, де написання закордоном разом також правильне, оскільки тут ужито іменник, а не прислівникову сполуку. Порівняйте:

Ми подорожуємо за кордоном. (Запитання: ми подорожуємо де?)

Ми подорожуємо закордоном. (Запитання: ми подорожуємо чим? Можна замінити на: ми подорожуємо по чому? = по закордону.)

Таке розрізнення можливе тільки з деякими дієсловами руху на зразок подорожувати, мандрувати, які передбачають можливість приєднання іменника в орудному відмінку. У словосполученнях їхати за кордон, перебувати за кордоном після дієслів можна вжити тільки прислівникові сполуки, які завжди пишемо окремо.

Використані джерела

  1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Р. Вихованця. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 398 с.
  2. Плющ М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Київ : Вища школа, 2005. 286 с.
  3. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 02.02.2020).
  4. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 02.02.2020).
  5. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.