Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 11.02.2020, 17:47

Розділ «Мовна консультація»

3D, 4G, A4 чи 3-D, 4-G, A-4: як правильно писати числівниково-літерні найменування з латинськими літерами?

Запитання

Читач Роман запитує: «Минула редакція правопису визначала, що пишемо через дефіс лише числівниково-літерні найменування класів (11-Б). Нова редакція додала ще корпуси, поштові відділення, будинки та слово інше (тому автобуси, авдиторії, групи ще дозволяються через дефіс, я так розумію). А от як писати, коли літера англійська, а не українська? До прикладу: технологія 3D чи 3-D, інтернет 4G чи 4-G. Також цікавить, як писати, якщо спочатку в найменуванні не цифра, а літера: аркуш А4 чи А-4?».

Відповідь

Наведімо положення редакції Українського правопису 2019 р. [2, с. 35–36], на яке посилається читач:

З дефісом пишемо:

<…>

6) числівниково-літерні найменування класів, будинків, корпусів, поштових відділень тощо: 7-А клас, 10-В клас, буди́нок № 28-Г, кóрпус 3-А; Ки́їв-1;

<…>

Усі об’єкти, розглянуті в прикладах (будинки, відділення, класи тощо), однотипні та споріднені за параметром близькості географічного розташування, належності до однієї установи чи організації тощо. На нашу думку, в більшості цих випадків саме літера відіграє розрізнювальну функцію між однотипними об’єктами та змінюється поряд із числівником (наприклад, будинки 11-А і 11-Б, класи 10-А, 10-Б й 10-В тощо).

Натомість у прикладах із використанням латинських букв у числівниково-літерних найменуваннях простежується інша тенденція: тут відбувається зміна не літери, а числівника, і така зміна може свідчити про певний поступальний розвиток: 3G – третє покоління інтернету, що йде після другого 2G; формат A4 – наслідок складання вдвоє аркуша формату A3; 3D має на один вимір більше, ніж 2D, і т. ін. Отже, на нашу думку, можна простежити певні закономірності, що дозволяють відокремити найменування з латинськими літерами від тих, що їх розглядає правопис.

У мовах-донорах, з яких відповідні найменування запозичуються, можуть існувати хитання щодо їх написання. Наприклад, в англійській мові назви поколінь інтернету 3G, 4G тощо пишемо разом, а скорочення 2D, 3D (від two-dimensional – двовимірний, three-dimensional – тривимірний) – або разом, або з дефісом: 2D, 3D, 2-D, 3-D [5; 4; 7; 6; 8].

Попри істотну обмеженість та недоліки українських корпусів і агрегаторів текстів, аналіз матеріалів корпусу «ГРАК» [1] і текстів «Google Books» [7] засвідчує домінування в українській мові написання згаданих елементів без дефіса: 3D, 4G, A4, хоча графіка з дефісом також трапляється.

Оскільки чинна правописна норма не регламентує орфографії числівниково-літерних найменувань з латинськими буквами, на нашу думку, не можна стверджувати про помилковість будь-якого з двох варіантів. Водночас, виходячи з проаналізованих джерел та виявлених тенденцій, ми можемо порадити розглянуті елементи писати разом: 3D, 4G, A4.

У складних словах, де першою частиною є такі компоненти, другу частину приєднуємо за допомогою дефіса: 3D-технологія, 3D-кінотеатр, 4G-інтернет тощо згідно з правописом, оскільки перша частина тут виступає ініціальною абревіатурою.

Використані джерела

  1. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК). URL: http://www.parasolcorpus.org/Kyiv/ua (дата звернення: 03.02.2020).
  2. Плющ М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Київ : Вища школа, 2005. 286 с.
  3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 02.02.2020).
  4. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  5. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дата звернення: 02.02.2020).
  6. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 02.02.2020).
  7. Google Books. URL: https://books.google.com.ua/ (дата звернення: 03.02.2020).
  8. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 02.02.2020).
  9. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/ (дата звернення: 02.02.2020).
  10. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 02.02.2020).