Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 07:11

Розділ «Мовна консультація»

Яка етимологія слова школьки́ («річкові мідії»)?

Запитання

Читачка Н. Тимошенко запитує: «На Ямпільщині, що у Вінницькій області, віддавна словом школьки́ називають річкових мідій. Яке походження цього слова?».

Відповідь

Зазначимо, що слова шко́лька не фіксують жодні доступні нам словники. Отже, маємо справу з цікавим локалізмом, уживаним в обмеженій місцевості.

Слово шко́лька – фонетичний варіант лексеми ско́йка. Відповідно до Словника української мови в 11 томах (СУМ-11), скойка – це «стулка черепашки двостулкових молюсків; двостулковий молюск, черепашка якого вкрита перламутром і використовується для виготовлення ґудзиків, прикрас і т. ін.» [6].

Згідно з Етимологічним словником української мови в 7 томах (ЕСУМ), слово скойка походить від праслов’янського «skolъка, skolьja», що пов’язане зі skala «скеля», *sčelь «щілина, розколина» [2, с. 278].

Початковий варіант слова сколька, що пізніше перейшов у скойка, фіксують уже пам’ятки давньоруської мови. Так, як зазначають у своїй монографії «Історія української мови. Лексика і фразеологія» В. О. Винник та ін., «У пам’ятках XI–XIII ст. фіксується помітна кількість давньоруських назв безхребетних тварин (особливо комах). За поодинокими винятками, і тут представлена праслов’янська спадщина – муха < muxa, комаръ < komarъ «комар», оса < osa, <…> скольіа < skolьja (skolьka) «скойка»: <…> Море же Содомьское… не имать в себѣ … ни рыбы, ни рака, ни сколіи (ХД, 1108, сп. XV, 27 [ХД = «Житье и хожение Даниила, Руськыя земли игумена» – пам’ятка української мови, написана на початку XII ст. Даниїлом Паломником, імовірно, ігуменом одного з монастирів Чернігівської землі]) <…>» [3, с. 85] (виділення напівжирним шрифтом, синім кольором та примітка в квадратних дужках – наші; для правильної графіки натисніть на виділене синім кольором слово).

Згідно з В. В. Німчуком, «Імовірно, в основному південний ареал на Русі мали слова сколиiа (скольіа), сколька, сколъка < skolьja (-ji), skolьka (пор. б. діал. скойка, с.-х. школька «черепашка, скойка», словен. skoljka) [б. діал. = болгарське діалектне; с.-х. = сербохорватське; словен. = словенське]; <…> Пор. ще в Уставі студійському XII ст. [пам’ятка української мови – написаний, імовірно, ченцями Києво-Печерської лаври]: …вълагають въ вариво зелииныіа сколькы… съ лоукъмь и съ зелиѥмь [Ср. III 378]» [4, с. 222] (виділення напівжирним шрифтом, синім кольором та примітки у квадратних дужках – наші; для правильної графикі натисніть на виділені синім кольором слова). Крім згаданих слов’янських мов, слово skojka («молюск») має польська мова [2, с. 278].

В. В. Німчук також надає цінну ремарку щодо переходу л’ → й у розглядуваному слові: «Номен сколька без модифікацій фіксується тільки в поодиноких українських говірках – ско́л’ка [КДА I 91]. На більшості території, де слово збереглося (південно-західні діалекти), воно виступає з л’ > й – скойка «перлівниця (Unio)» [Ж. 875; КДА 91, № 24]. «черепашка, устриця» [Гр. IV 138]. Очевидно, з південно-західного діалектного ареалу назву використано при формуванні зоологічної номенклатури літературної мови – скойка, «стулка черепашки двостулкових молюсків», «двостулковий молюск, черепашка якого вкрита перламутром…» [СУМ IX 291]» [4, с. 229] (виділення напівжирним шрифтом – наше).

Отже, можна стверджувати що на Ямпільщині зберігся давніший фонетичний варіант із давньоруської мови із ль замість й. Водночас перехід с → ш від сколька до школька можна пояснити хитанням відповідних звуків в українських діалектах. Так, як зазначає Ю. В. Шевельов, «Хитання š ~ s широко репрезентоване у сполуках цих приголосних зі звуками m, p, v та особливо k: скло ~ шкло, скори́нка ~ шкури́нка, спи́ця ~ шпи́ця, шво́рінь ~ сво́рінь; окрім того, поряд із літ. укр. шкаралу́па, шкря́бати, дошкуля́ти, навшпи́ньках, лушпа́, шкі́ра, ви́шкварки, шмарува́ти існують просторічні та діалектні форми зі звуком s (пор. скори ґен. одн. – Ом. Єв. 1608, скура – Тупт. 1685). Такі дублети з варіюванням š ~ s аж ніяк не є винятковим надбанням української мови. Широкого розповсюдження вони набули в західнослов’янських мовах. Їхнє походження – двоїсте: варіанти зі звуком š почасти вживаються як експресивні, а почасти є наслідком контактів із німецькою мовою, що з-поміж різних її діалектів одні зберегли sp, st, sk, а інші перемінилися на šp, št, šk» [7, с. 942]. Відповідні варіювання в українських діалектах можна побачити на низці мап у «Атласі української мови», наприклад, для слова шку́ра [1, мапа № 106]:

Мапа для слова «шкіра»

Підсумовуючи наведений матеріал, можемо сказати, що локальний варіант шко́лька («річкова мідія») пов’язаний із сучасним літературним ско́йка та походить від праслов’янського skolьka, давньоруського сколька, зберігши давніше ль без переходу в й та зазнавши зміни початкового звука с → ш.

Використані джерела

  1. Атлас української мови : у 3 томах. Т. 2 : Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі / Д. Г. Бандрівський та ін. ; ред. тому Я. В. Закревська ; гол. ред. кол. І. Г. Матвіяс. Київ : Наукова думка, 1988. 520 с.

  2. Етимологічний словник української мови : у семи томах / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2006. Т. 5 : Р–Т. 705 с.

  3. Історія української мови. Лексика і фразеологія : монографія / В. О. Винник та ін. Київ : Наукова думка, 1983. 742 с.

  4. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Київ : Наукова думка, 1992. 416 с.

  5. Німчук В. В. Хрестоматія з історії української мови X–XIII ст. Київ ; Житомир : Полісся, 2015. 352 с.

  6. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 05.01.2020).

  7. Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / пер. з англ. С. Вакуленка. Харків : Акта, 2002. 1054 с.