Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 07:58

Розділ «Мовна консультація»

Який родовий відмінок слова каталог: каталога чи каталогу?

Запитання

Читачка Ольга Анатоліївна Гончаренко запитує: «У вашому словнику наведено родовий відмінок слова каталог із закінченням : каталогу; у СУМ-11 – із закінченням : каталога. Яке закінчення правильне? Чи не повинне це слово мати закінчення як іменник іншомовного походження?».

Відповідь

Процес нормування флексій родового відмінка іменників II відміни в українській мові триває досі, а тому можуть існувати істотні хитання у виборі між закінченнями та . При цьому І. Г. Матвіяс зазначає, що в процесі історичної еволюції кількість іменників із флексією в родовому відмінку постійно збільшувалася [7, с. 89]. Цю тенденцію можна простежити й сьогодні.

Проілюструймо матеріал з українських словників за хронологією:

Словник Родовий відмінок для слова каталог
РУАС за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (1924–1933) [10]
Г. К. Голоскевич (1929) [3]
О. П. Ізюмов (1930) [4]
М. І. Погрібний (1959) [9]
СУМ-11 (1970–1980) [11]
М. А. Жовтобрюх (1973) [13]
М. І. Погрібний (1983) [8]
С. І. Головащук (1995) [1]
Н. Є. Лозова, В. Б. Фридрак (2007) [6]
С. І. Головащук (2008) [2]
СУМ-20 (2010–2020) [12]
Н. Є. Лозова (2016) [5]

Зазначимо, що, на нашу думку, не всі наведені вище словники заслуговують на довіру, однак зібраний матеріал дозволяє простежити тенденцію щодо тяжіння до флексії для родового відмінка слова катало́г у XXI ст.

Щодо флексії для іменників іншомовного походження: правопис містить такий припис лише для термінів, що позначають структурні елементи, геометричні тіла або їхні частини, математичні або лінгвістичні поняття тощо, тому це правило до слова катало́г застосовуватися не може.

У редакції Українського правопису 1990 р. (вид. 2015 р.; чинна до 2024 р.) зазначено: «II відміна <…> Однина <…> Родовий відмінок <…> Закінчення (у твердій і мішаній групах), (у м’якій групі) мають іменники чол. роду на приголосний, коли вони означають: <…> б) збірні поняття: анса́мблю, а́тласу, батальйо́ну, березняку́, вишняку́, га́ю, гу́рту, <…> катало́гу, ко́дексу, <…> то́му, тріумвіра́ту, хо́ру <…>» [15, с. 84] (виділення напівжирним шрифтом, крім закінчень, – наше). Зауважимо, що, крім катало́г, правопис закріплює флексію для інших подібних іменників: а́тлас, то́м тощо. У редакції правопису 2019 р. згаданих прикладів слів не наведено, хоча саме правило залишилося незмінним.

Причиною хитань у цьому разі, імовірно, є сприйняття позначень катало́г, а́тлас, альбо́м, з одного боку, як одиничного предмета, а з іншого – як певної сукупності (фотографій, карток тощо).

Зважаючи на описане вище, на нашу думку, сьогодні доцільно віддавати перевагу флексії : катало́г-у.

Використані джерела

 1. Головащук С. І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Київ : Либідь, 1995. 191 с.

 2. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови. Київ : Наукова думка, 2008. 287 с.

 3. Голоскевич Г. К. Правописний словник. Харків, 1929. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.01.2020).

 4. Ізюмов О. П. Російсько-український словник. 4-е вид. Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.01.2020).

 5. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ : Наукова думка, 2016. 285 с.

 6. Лозова Н. Є., Фридрак В. Б. ДЗВОНА чи ДЗВОНУ? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2007. 168 с.

 7. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. Київ : Радянська школа, 1974. 182 с.

 8. Погрібний М. І. Орфоепічний словник. Київ : Радянська школа, 1983. 629 с.

 9. Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови. Київ : Радянська школа, 1959. 602 с.

 10. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.01.2020).

 11. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 06.01.2020).

 12. Словник української мови у 20 т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України. URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата звернення: 06.01.2020).

 13. Українська літературна вимова і наголос / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. Київ : Наукова думка, 1973. 724 с.

 14. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 06.01.2020).

 15. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.