Автор: Приймак Д. М. Редактори: Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. Дата опублікування: 06.11.2019, 12:13.

Articolo partitivo (частковий артикль) в італійській мові

Форми часткового артикля

Частковий артикль (articolo partitivo) в італійській мові має такі форми:

Однина (singolare) Множина (plurale)
Чоловічий рід (maschile) del, dello, dell’ dei, degli
Жіночий рід (femminile) della, dell’ delle

Морфологічно такі форми ідентичні формам preposizioni articolate (див. розділ «Preposizioni articolate»).

Уживання конкретної форми часткового артикля перед наступним словом залежно від його початкової літери або звука ідентичне відповідним правилам для означеного артикля. Див. розділ «Форми означеного артикля».

Уживання часткового артикля

 1. Частковий артикль однини вживається здебільшого перед незлічуваними іменниками (nomi massa) для позначення їх частини, якої не можна виміряти:

  Vuoi del formaggio? – Хочеш сиру? (У цьому випадку кількість сиру не можна злічити.)

  Alla stazione c’era della gente. – На станції були люди. (Мовець не зазначає конкретної кількості людей.)

  Sulla tavola c’è della polvere. – На столі є пил. (Якась кількість пилу. Але не можна сказати: один пил, два пили тощо.)

  Voglio guadagnare del denaro. – Я хочу заробити [трохи] грошей.

  Частковий артикль однини не можна вживати з предметами, що становлять єдине ціле або не можуть бути поділені:

  Ho del libro.

  Ho un libro. Ho qualche libro.

  Також не можна вживати часткового артикля з дієсловами, що передбачають розгляд об’єкта як єдиного цілого:

  Voglio della carne.

  Odio della carne.

  Odio la carne.

  Порівняйте вживання часткового, неозначеного та означеного артиклів у наведених нижче прикладах.

  (articolo partitivo): Vuoi del tè o del caffè? – Ти будеш каву чи чай? (Кількість не виміряно: мовець пропонує чай і каву як напої.)

  (articolo determinativo): Preferisco il caffè al tè. – Мені більше подобається кава, а не чай. (Порівнюються два класи об’єктів цілком.)

  (articolo partitivo): Sulla tavola c’era del caffè molto squisito. – На столі була дуже смачна кава. (Кількість не виміряно: на столі була певна невизначена кількість напою.)

  (articolo indeterminativo): Questo ristorante serve un caffè molto squisito. – У цьому ресторані подають дуже смачну каву. (Подають конкретний тип кави.)

  (articolo indeterminativo): Un caffè! – Кави! (Гість замовляє в ресторані одну порцію кави.)

  (articolo determinativo): Il caffè! – Каву! (Гість замовляє в ресторані каву, яку він п’є там завжди; офіціант уже знає, яку каву питиме гість.)

  Часто частковий артикль однини з іменниками випускається. Див. докладно щодо випущення часткового артикля та винятків у розділі «Випущення артикля (omissione dell’articolo)».
 2. Частковий артикль множини вживається перед злічуваними іменниками у формі множини:

  Leila non è qui. Ha incontrato degli amici. – Лейла не вдома. Вона зустріла друзів. (Не визначено, яких саме друзів зустріла Лейла та скільки їх було.)

  Ho sentito dei passi. – Я почув [якісь] кроки.

 3. Частковий артикль може вживатися також перед абстрактними іменниками (nomi astratti):

  Ha del coraggio. – Він сміливий.

  Devi avere del buon senso. – Ти маєш бути розсудливий.

  Carlo ha del talento. – Карло має талант.

  У разі наявності означення абстрактний іменник уживається з неозначений артиклем:

  Carlo ha un talento immenso. – Карло має величезний талант.

  Частковий артикль не вживається перед іменниками, що позначають почуття, відчуття, емоції:

  ho della paura, prova della gioia

  ho paura, provava gioia

  За необхідності в таких випадках можна вживати модифікатори – прислівникові: ho un po’ di paura, ho abbastanza paura або прикметникові: ho una certa paura тощо.

 4. Частковий артикль може вживатися зі зсубстантивованими прикметниками [6, с. 186]:

  C’è del marcio in Danimarca. (Цитата з твору В. Шекспіра «Гамлет», у [6, с. 186].) – В державі данській щось трухлявим тхне. (Пер. з англ. М. Рудницького).

Частковий артикль із прийменниками

У реченнях перед частковим артиклем можуть уживатися прийменники con, per, a: con del burro, per delle amiche, a degli studenti.

З прийменниками in, da частковий артикль трапляється лише зрідка. Деякі граматики вважають таке вживання неприпустимим.

Неприпустимо вживати перед частковим артиклем прийменник di: di degli amici, di del vino.

В усіх зазначених вище випадках можна або випускати частковий артикль, або вживати квантифікатори alcuni, certi тощо: si incontra con amici, ho bisogno di alcuni libri тощо.

Сьогодні єдиної думки щодо вживання конструкцій прийменник + частковий артикль італійські граматики не мають. Деякі радять уникати подібних конструкцій загалом, однак деякі вважають їх доцільними та правильними.

Випускання часткового артикля

Часто в італійській мові частковий артикль випускається; також замість ного можуть уживатися квантифікатори alcuni, certi (можуть існувати певні відтінки значення):

Nella strada c’erano dei ragazzi.

Nella strada c’erano ragazzi.

Nella strada c’erano alcuni / certi ragazzi.

Квантифікатори можуть уживатися не завжди. Наприклад, у випадку нижче, оскільки відповідний іменник у множині синтаксично пов’язаний з іменником в однині, правильно або вживати частковий артикль, або не вживати артикля:

Non comprare un melone, compra delle fragole.

Non comprare un melone, compra fragole.

Non comprare un melone, compra alcune fragole.

Часто артикль не вживають з підметом у позиції після дієслова (vennero ragazzi, c’è latte?). У позиції перед дієсловом артикль із підметом може не вживатися за наявності означення: persone di quel tipo sono…, amici così gentili sono…

Детальну інформацію щодо загальних випадків випускання артикля див. в розділі «Невживання артикля (omissione dell’articolo.

Використані джерела

 1. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 3. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 4. La sequenza preposizione + articolo partitivo si può usare in dei casi? E in quali? / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2012. URL: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/la-sequenza-preposizione--articolo-partitivo-si-puo-usare-in-dei-casi-e-in-quali/723 (дата звернення: 06.11.2019).
 5. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 6. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 7. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 8. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 06.11.2019).
 9. Treccani. Partitivo, articolo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo-partitivo_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 06.11.2019).