Автор: Приймак Д. М. Редактори: Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. Дата опублікування: 05.11.2019, 21:13.

Форми неозначеного артикля в італійській мові

Форми неозначеного артикля

Неозначений артикль (articolo indeterminativo, articolo indefinito) в італійській мові має такі форми:

Однина (singolare) Множина (plurale)
Чоловічий рід (maschile) un, uno
Жіночий рід (femminile) una, un’

Неозначені артиклі чоловічого роду

Артикль un

Артикль чоловічого роду однини un уживається:

 1. Перед однією приголосною літерою: un cielo, un giocatore, un libro, un suono.

 2. Перед сполученням приголосних літер, у яких першою літерою є не s, а другою обов’язково є l або r: un bruco, un clima, un greco, un trono.

Артикль uno

Артикль чоловічого роду однини uno вживається:

 1. Перед напівголосним звуком (semiconsonante), утвореним сполученням букви i, y або j та наступної голосної: uno iettatore – /jettaˈtore/, uno iugoslavo – /juɡozˈlavo/, uno juventino – /juvenˈtino/, uno yen – /jɛn/, uno yogurt – /ˈjɔɡurt/.

  Перед словами, що починаються на літеру j (приголосний звук), уживається форма артикля чоловічого роду un: un j’accuse – /ʒaˈkyz/, un jet-set – /dʒetˈsɛt/.

 2. Перед буквосполученням s + інша приголосна (s complicata): uno sbaglio, uno sguardo, uno slavo, uno studente, uno svizzero, uno sweater.

 3. Перед палатальним s (s palatale): фонетично – /ʃ /, графічно – sci-, sc(e)-: uno scemo, uno sciame, uno sciroppo.

  Аналогічно вибір артикля відбувається й перед запозиченими словами, що починаються на звук /ʃ /: uno champagne, uno shampoo.

 4. Перед палатальним n (n palatale): фонетично – /ɲ/: uno gnomo, uno gnocco.

  У розмовній мові трапляються форми з артиклем un на зразок un gnocco [6, с. 164].
 5. Перед глухим z (фонетично – /ts/; z sorda) і дзвінким z (фонетично – /dz/; z sonora): uno zio – /'tsio/ або /'dzio/, uno zaino – /ˈdzaino/.

  В архаїчній мові перед z могла вживатися форма артикля un [6, с. 164].
 6. Перед літерою x: uno xilofono, uno xenofobo.

 7. Перед іншими сполученнями приголосних, якщо другою літерою є не l і не r: uno psicologo, uno pneumotorace, uno mnemonismo, uno ctenidio, uno ftalato.

  Іменник pneumatico в розмовній мові часто вживається з артиклем un. Але в грамотній письмовій мові вживається артикль uno [6, с. 164].

Артикль перед словами на h

Вибір форми артикля однини перед запозиченими словами, що починаються на літеру h, відбувається згідно з вимовою [6, с. 165; 2, с. 153]:

 1. Якщо слово починається на h німу (h muta) (наприклад, у запозиченнях з латини, значній кількості запозичень із французької мови), уживається форма артикля однини un: un habitat, un harem, un hashish.

 2. Якщо слово починається на h придихову (h aspirata) (наприклад, у запозиченнях з англійської, німецької мов), уживається форми артикля uno: uno hot dog, uno hamburger, uno hardware, uno Hegel, uno Heine.

  Сьогодні існує тенденція до використання форми артикля un навіть з наведеними словами внаслідок набуття ними італійської вимови з h muta замість h aspirata: un hamburger, un hardware тощо [2, с. 165].

  Форма артикля un завжди вживається перед словами, похідними від запозичених, що набули італійський суфікс: un heiniano [2, с. 165].

Артикль перед словами на w

Здебільшого перед запозиченими словами, що починаються на літеру w, вживається форма артикля un: un wafer, un whisky, un western [6, с. 165; 2, с. 154].

Деякі граматики [8] зазначають, що вибір форми артикля перед запозиченими словами на w може відбуватися згідно з вимовою:

 1. Якщо w вимовляється як напівголосний u (u semiconsonantica), вживається форма артикля uno: uno whisky – /ˈwɪskɪ/, uno western – /ˈwɛstern/.

 2. Якщо w вимовляється як v або не вимовляється, уживається форма артикля un: un wafer – /'vafer/, un wahabita – /vaaˈbita/.

Див. також відповідні правила в розділі «Форми означеного артикля».

Відсутність елізії

Елізія з артиклем чоловічого роду не відбувається:

un albero, un amico, un ospedale

un’albero, un’amico, un’ospedale

Неозначені артиклі жіночого роду

Артикль una

Артикль жіночого роду однини una вживається:

 1. Перед приголосною літерою: una casa, una donna, una tavola.

 2. Перед напівголосним звуком (semiconsonante): una iena – /ˈjɛna/, una yugoslava – /juɡozˈlava/, una juventina – /juvenˈtina/.

Усічена форма un’

Усічена форма артикля жіночого роду однини un’ (утворена внаслідок елізії (elisione) від una) вживається перед словами, що починаються на голосну літеру: un’amica, un’erba, un’onda.

Артикль перед словами на h

У запозичених словах на h, на відміну від чоловічого роду, здебільшого вживається форма без усічення una [2, с. 153]: una holding, una hall.

Неозначені артиклі множини

Більшість сучасних італійських граматик зазначають, що неозначені артиклі множини в італійській мові відсутні. Форми dei, delle – це форми часткового артикля. Див. детально в розділі «Articolo partitivo (частковий артикль)».

Використані джерела

 1. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 3. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 4. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 5. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 6. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 7. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 05.11.2019).
 8. Treccani. Indeterminativi, articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli-indeterminativi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 05.11.2019).