Автор: Приймак Д. М. Редактори: Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В. Дата опублікування: 01.11.2019, 10:50.

Групи дієслів у французькій мові

Поділ на групи (дієвідміни)

Дієслова у французькій мові поділено на три групи (дієвідміни) відповідно до закінчення в інфінітиві:

I група (premier groupe, première conjugaison)

До першої групи належать дієслова, що мають в інфінітиві закінчення -er (крім aller), наприклад: aimer, bouger, chanter, fatiguer, parler, souffler, voler тощо. Ця група найчисленніша та включає до 90% усіх французьких дієслів.

II група (deuxième groupe, deuxième conjugaison)

До другої групи належать дієслова, що мають в інфінітиві закінчення -ir та набувають суфікса -iss- у 1-й, 2-й та 3-й особах множини indicatif présent (відмінювання за моделлю дієслова finir, як наведено нижче).

je finis
tu finis
il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

Сюди також належить дієслово haïr та його похідні, у яких у множині зберігається tréma: nous haïssons, vous haïssez, ils/elles haïssent.

III група (troisième groupe, troisième conjuugaison)

До третьої групи належать такі дієслова:

  1. Дієслова, що мають в інфінітиві закінчення -ir та не набувають суфікса -iss- при відмінюванні: courir, mourir, ouvrir, offrir, sentir, venir тощо.

  2. Дієслова, що мають в інфінітиві закінчення -oir: apercevoir, asseoir, voir тощо.

  3. Дієслова, що мають в інфінітиві закінчення -re: boire, croire, faire, mettre, naître, prendre тощо.

  4. Дієслово aller.

Дієслова avoir, être

Дієслова avoir, être у французькій здебільшого не відносять до жодної з груп. Проте іноді їх також класифікують як дієслова III групи.

Використані джерела

  1. Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française. 5e éd. Paris : Flammarion, 2010. 710 p.
  2. Bescherelle conjugeur. URL: https://bescherelle.com/conjugueur.php (дата звернення: 01.11.2019).
  3. Grevisse M., Goosse A. Le Bon usage. 14e вид. Bruxelles : De Boeck-Duculot, 2007. 1600 p.
  4. Office québécois de la langue française. Groupes de verbes. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4654 (дата звернення: 01.11.2019).
  5. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. 4e éd. Paris : Presses Universitaires de France, 2009. 1152 p.