Verbes auxiliaires (допоміжні дієслова)
Визначення допоміжних дієслів

Допоміжні дієслова (verbes auxiliaires) – це дієслова, які, будучи позбавленими свого початкового змісту, виконують функцію простих морфологічних елементів, поєднуючись із іншими дієслівними формами.

Допоміжними дієсловами слугують дієслова avoir і être, що поєднуються з participe passé, утворюючи складні часи, а також, у випадку з дієсловом être, пасивний стан (voix passive).

Окрему групу становлять так звані «напівдопоміжні» дієслова. Див. детально у розділі «Verbes semi-auxiliaires («напівдопоміжні» дієслова)».

Дієслова, що відмінюються з допоміжним avoir

Як допоміжне дієслово складних часів (temps composés) avoir уживається в таких випадках:

 1. Зі всіма перехідними дієсловами – прямими та непрямими (verbes transitifs directs et indirects).

  Nous avons écrit une lettre. – Ми написали листа.
  Ton frère m’a téléphoné hier. – Твій брат учора мені телефонував.
 2. Із більшістю неперехідних дієслів (verbes intransitifs).

  J’ai dormi longtemps aujourd’hui. – Сьогодні я довго спав.
  Il a couru nous dire la nouvelle. – Він побіг сказати нам новину.
 3. Із безособовими дієсловами (крім s’agir).

  Il a neigé toute la journée. – Весь день ішов сніг.
  Il nous aurait fallu y rester. – Нам слід було там лишитися.

  Дієслова, які вживаються у значенні безособових, мають те допоміжне дієслово, з яким вони відмінюються в особових конструкціях.

  Il a circulé des bruits effrayants. – Ширилися жахливі чутки.
  Il est venu quelqu’un. – Хтось прийшов.
 4. Із дієсловом avoir утворюються складні часи самого дієслова avoir та дієслова être.

  Hier soir, j’ai eu mal à la tête. – Учора ввечері мені боліла голова.
  Elle a été ahurie. – Вона була приголомшена.
 5. Також avoir уживається як допоміжне дієслово у так званих temps surcomposés.

  Quand je l’ai eu vue, je ne l’ai pas reconnue. – Коли я її побачив, то не впізнав.
  Quand il a été sorti, il a vu ses copains. – Вийшовши, він побачив своїх приятелів.
Дієслова, що відмінюються з допоміжним être
 1. Допоміжне дієслово пасивного стану (voix passive)

  Як допоміжне дієслово пасивного стану être зберігає свої часові властивості та виконує функції, майже тотожні його функціям як дієслова-зв’язки.

  Le papier fut inventé en Chine. – Папір винайшли в Китаї.
  La conférence sera organisée par l’ONU. – Конференцію організує ООН.

  У пасивному стані можуть уживатися тільки перехідні дієслова (verbes transitifs).

 2. Допоміжне дієслово складних часів (temps composés)

  Як допоміжне дієслово складних часів être уживається в таких випадках:

  1. Із прономінальними (займенниковими) дієсловами (verbes pronominaux).

   Tout à coup elle s’est arrêtée. – Ураз вона зупинилася.
   Je me suis lavé les mains. – Я помив руки.

   У простомовному вжитку прономінальні дієслова часто відмінюються з avoir.

  2. Із деякими неперехідними дієсловами (verbes intarnsitifs), які позначають рух або зміну стану.

   aller entrer retourner
   arriver mourir sortir
   décéder naître tomber
   devenir partir venir
   échoir rester

   Також відмінюються з être похідні дієслова: redevenir, rentrer, repartir (у значенні від’їжджати знову), ressortir (у значенні виходити знову), retomber, revenir, parvenir, survenir, advenir, intervenir, provenir.

   Mes amis sont déjà partis. – Мої друзі вже поїхали.
   L’écrivain est mort ce matin. – Письменник помер сьогодні вранці.
   Якщо відповідні з наведених дієслів уживаються як перехідні (з прямим додатком), уживається допоміжне дієслово avoir.
   On a entré le piano par la fenêtre. – Фортепіано занесли через вікно.
   Il a sorti les mains de ses poches. – Він витяг руки з кишень.

   Деякі з наведених дієслів у архаїчній літературній, регіональній мові та простомовному регістрі можуть уживатися з дієсловом avoir, зокрема partir, rentrer, rester, sortir, tomber, échoir.

Дієслова, що відмінюються з avoir або être залежно від значення

Деякі неперехідні дієслова або дієслова, що вживаються як неперехідні, відмінюються з допоміжним дієсловом avoir, якщо вони позначають дію, або з être – якщо вони позначають стан, що є наслідком доконаної дії.

aborder déchoir finir
aboutir décroître grandir
accoucher dégeler grossir
accourir dégénérer jaillir
accroître déménager maigrir
alunir dénicher monter
apparaître descendre paraître
atterrir diminuer passer
augmenter disparaître pourrir
avorter divorcer rajeunir
baisser échapper récidiver
camper échouer ressusciter
changer éclater résulter
chavirer éclore sonner
commencer embellir stationner
crever empirer trébucher
croître enchérir trépasser
crouler enlaidir vieillir
croupir expier тощо
déborder expirer
décamper faillir
Le temps a changé depuis hier. – Відучора погода змінилася. (наголос на дії)
Le temps est changé aujourd’hui. – Сьогодні погода змінилася. (наголос на результаті: сьогодні погода інша)
Mes parents ont déménagé il y a un an. (наголос на дії) // Mes parents sont déménagés il y a un an. (наголос на результаті) – Мої батьки переїхали рік тому.

Якщо відповідні з наведених дієслів уживаються як перехідні (з прямим додатком), уживається допоміжне дієслово avoir.

Je suis descendu. – Я спустився. // J’ai descendu l’escalier. – Я спустився сходами.
Elle est montée. – Вона піднялася. // Elle a monté la pente. – Вона зійшла на схил.

У простомовному регістрі навіть за наявності прямого додатка може вживатися допоміжне дієслово être:

Je suis passé le pont. – Я перейшов через міст.
Особливі дієслова:
 • demeurer: у значенні мешкати в певному місці вживається з допоміжним avoir (синоніми: habiter, résider); у значенні залишатися в певному місці, стані тощо – з допоміжним être (синоніми: rester);

 • convenir: у значенні бути підхожим уживається з допоміжним avoir; у значенні визнавати справедливість чогось – із допоміжним être;

 • échapper: у значенні не піддаватися розумінню вживається з допоміжним avoir; у значенні вихоплюватися ненароком – із допоміжним être; в інших випадках – із допоміжним avoir або être – залежно від того, наголошується дія чи результат;

 • émaner: рідко вживається у складних часах; у таких випадках відмінюється з дієсловом être, але часто також із avoir;

 • sauter іноді може вживатися з допоміжним дієсловом être;

 • courir в архаїчній мові може вживатися з допоміжним дієсловом être;

 • accourir уживається з дієсловом avoir або être.

Граматичні зауваги щодо вживання допоміжних дієслів

Якщо в реченні декілька головних дієслів (verbes pricnipaux) уживаються в тому самому складному часі і з тим самим підметом, вимагаючи того самого допоміжного дієслова, допоміжне дієслово може ставитися лише один раз – перед першим головним дієсловом; підмет при цьому не повторюється. Однак так само допоміжне дієслово може повторюватися; підмет при цьому може або повторюватися, або ні.

Il a pris son billet et quitté la chambre (або: Il a pris son billet et [il] a quitté la chambre). – Він узяв квиток і вийшов із кімнати.
Ce chiot, je l’ai trouvé, lavé et nourri. – Цього цуцика я знайшов, вимив і нагодував.

Дієслово avoir переважно повторюється, якщо воно є допоміжним дієсловом être.

J’ai vu mes amis et j’ai été ravi de les rencontrer. – Я побачив друзів і був радий їх зустріти.

Обов’язковим є повторення допоміжного дієслова у таких випадках:

 1. Якщо головні дієслова вживаються у різних часах.

  Il avait beaucoup réfléchi et [il] a décidé de vendre sa maison. – Він довго думав – і вирішив продати будинок.
 2. Якщо з дієсловами вживаються різні підмети.

  Il m’a donné de l’argent, et je l’ai pris. – Він дав мені грошей, і я їх узяв.
 3. Якщо головні дієслова відмінюються з різними допоміжними.

  Elle s’est réveillée et [elle] a fait du thé. – Вона прокинулася і заварила чаю.
 4. Якщо головні дієслова вжито в різних станах.

  Les côtelettes ont été marinées (voix passive) pendant quatre heures et [elles] ont cuit (voix active) pendant cinquante minutes [9]. – Котлети маринувалися чотири години і варилися п’ятдесят хвилин.
 5. Якщо avoir або être уживаються в одному з випадків як головне, а не як допоміжне дієслово.

  J’avais d’autres soucis et j’avais oublié de te prévenir. – Я був заклопотаний іншим і забув тебе попередити.
 6. Якщо відбувається перехід від стверджувального речення до заперечного з ne (ne pas, ne plus тощо).

  Il m’a bien compris, mais il n’a rien dit. – Він мене чудово зрозумів, але нічого не сказав.

  Але якщо вживаються елементи протиставлення, такі як non, non pas, et non, et non pas, mais, mais pas, mais non, mais non pas, non plus, повторення допоміжного дієслова не відбувається.

  Il a fui, mais non trahi [4, с. 1035]. – Він утік, але не зрадив.
Використані джерела
 1. Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française. 5-е вид. Париж: Flammarion, 2010. 710 с.
 2. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Nouvelle grammaire du français. Париж: Hachette Livre, 2004. 368 с.
 3. Dubois J., Lagane, R. Grammaire. Париж: Larousse, 2009. 154 с.
 4. Grevisse M., Goosse A. Le Bon usage. 14-е вид. Брюссель: De Boeck-Duculot, 2007. 1600 с.
 5. Larousse. Changer: difficultés. Dictionnaires de français. URL: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/changer/14613?q=changer#14484 (дата звернення: 14.09.2018).
 6. Le Robert. Le Grand Robert de la langue française. URL: https://gr.bvdep.com/robert.asp (дата звернення: 14.09.2018).
 7. Mauger G. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. 7-е вид. Париж: Librairie Hachette, 1968. 420 с.
 8. Office québécois de la langue française. Auxiliaires avoir et être. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4224 (дата звернення: 14.09.2018).
 9. Office québécois de la langue française. Reprise ou omission des auxiliaires. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4227 (дата звернення: 14.09.2018).
 10. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. 4-е вид. Париж: Presses Universitaires de France, 2009. 1152 с.