Past perfect tense (минулий доконаний час)
Утворення past perfect
 1. Активний стан (active voice)

  Past perfect утворюється за такою схемою: had (past simple дієслова have) + past participle відмінюваного дієслова.

  Для уточнення правильних форм дієслова у past perfect також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past perfect для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/we/you/they had worked. I/you/he/she/it/we/you/they’d worked.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/we/you/they had not worked. I/you/he/she/it/we/you/they hadn’t worked.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Had I/you/he/she/it/we/you/they worked?
  Питально-заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Had I/you/he/she/it/we/you/they not worked? Hadn’t I/you/he/she/it/we/you/they worked?
 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані past perfect утворюється за такою схемою: had (past simple дієслова have) + been (past participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past perfect для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)

  I/you/he/she/it/we/you/they had been observed.

  I/you/he/she/it/we/you/they’d been observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/we/you/they had not been observed. I/you/he/she/it/we/you/they hadn’t been observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Had I/you/he/she/it/we/you/they been observed?
  Питально-заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)

  Had I/you/he/she/it/we/you/they not been observed?

  Hadn’t I/you/he/she/it/we/you/they been observed?
Уживання past perfect в англійській мові
 1. Past perfect уживається для позначення доконаної минулої дії, що відбулася до визначеного часу в минулому. Часто past perfect уживається для позначення минулої дії, що відбулася перед іншою подією в минулому.

  I had lost my job before the 2008 financial crisis. – Я втратив роботу до фінансової кризи 2008 року.
  We had bought a new car by 2010. – До 2010 року ми купили новий автомобіль.
  I had graduated from university and was working as a teacher. – Я закінчив був університет і працював учителем.
  Порівняйте зі вживанням past perfect continuous (progressive), який наголошує тривалість дії, а не її результат.
  Порівняйте вживання past perfect (площина минулого часу) і present perfect (площина теперішнього часу):
  (present perfect): I can’t get to my house. I have lost my keys. – Я не можу зайти до будинку. Я загубив ключі.
  (past perfect): I couldn’t get to my house. I had lost my keys. – Я не міг зайти до будинку. Я загубив був ключі.
  У разі перетворення прямої мови (direct speech) в минулому на непряму мову (indirect speech), present perfect перетворюється на past perfect.
  Rose looked at me and said, “I have never met a person like you.” – Роуз поглянула на мене та сказала: «Я ніколи не зустрічала таких людей, як ти».
  Rose looked at me and said that she had never met a person like me. – Роуз поглянула на мене та сказала, що ніколи не зустрічала таких людей, як я.
  • Часто past perfect уживається у з’ясувальних підрядних реченнях (reported clauses). При цьому в головному реченні дієслово, яке вводить підрядне речення (reporting verb), уживається в іншому минулому часі, зокрема в past simple.

   Harry said he had sold his bike. – Гаррі сказав, що продав був свій велосипед.
   He knew that his brother had lost all his money at a casino. – Він знав, що його брат програв усі гроші в казино.
  • Часто past perfect може вживатися зі сполучниками підрядності часу (temporal subordinators), зокрема з after, as soon as, before, until, when.

   Mary changed her lifestyle after she had inherited a fortune from her grandmother. – Спосіб життя Мері змінився, відколи вони успадкувала статок своєї бабусі.
   The mother scolded her son as soon as his friends had gone. – Мати насварила сина, щойно його друзі пішли.
  • Для відтворення послідовності подій із past perfect часто вживаються прислівники already, ever, for, just, never, before, since.

   When she met Rupert, he had already divorced. – Коли вона зустріла Руперта, він уже був розлучився.
   We arrived in Valencia. I had never been there before. – Ми приїхали до Валенсії. Доти я там ніколи не був.
  • Прислівник yet також може вживатися з past perfect. Однак часто замість нього вживаються until, then, by that time. Порівняйте з present perfect:

   (present perfect): I haven’t chosen a dress yet. – Я досі не обрала сукні.
   (past perfect): I hadn’t chosen a dress by 2 P.M. – Була друга година дня, а я так і не обрала була сукні.
 2. Past perfect може вживатися для позначення сподівань, побажань або намірів, які особа мала до певного часу в минулому, але які не здійснилися.

  The scenery was not as marvellous as we had expected. – Ми не побачили того чудового пейзажу, якого були сподівалися.
  She had assumed that her husband would agree to buy her a new overcoat. – Вона вважала, що чоловік погодиться купити їй нове пальто. (але він його зрештою не купив)
  Див. також особливості вживання в такій функції past perfect continuous (progressive).
  1. Past perfect може вживатися в описі ситуацій, які існували в минулому, але відтак змінилися або мають змінитися. При цьому had часто інтонаційно виділяється мовцем.

   I had planned to go on vacation, but I can’t do it: I have too many things to do. – Я [дійсно] планував поїхати у відпустку, але не можу: мені забагато всього треба зробити.
   I had hoped my students would progress more, but I can’t see much advancement. – Я [дійсно] сподівався, що мої учні більше прогресуватимуть, але особливого просування я не бачу.
 3. Past perfect може позначати події, що відбувалися неодноразово до певного часу в минулому. В такій функції з past perfect мають уживатися прислівники або прислівникові звороти частоти (adverbials of frequency).

  Henry told me that the kids at school had abused him more than once. – Генрі сказав мені, що діти у школі вже не раз його ображали.
  I had always persuaded him that he would fulfil his aim. – Я завжди його переконував, що він досягне мети.
 4. Past perfect може позначати події, що залишалися незмінними в минулому. В такій функції з past perfect мають уживатися прислівники або прислівникові звороти тривалості (adverbials of duration).

  All through those many years, I had never ever forgotten her. – За всі ті чимало років я так і не зміг її забути.
  She had been single for five years when her daughter first went to school. – Вона була самотня вже п’ять років, коли її дочка вперше пішла до школи.
Past perfect в умовних реченнях

Див. детально в розділі «Умовні речення (conditional sentences)».

Особливості вживання past simple і past perfect в описі послідовних подій

Для позначення минулої дії, що відбулася перед іншою минулою дією, часто може вживатися не лише past perfect, але й past simple. Різниця переважно полягає в тому, наскільки велика часова дистанція існує між двома подіями. Порівняйте:

(past simple + past simple): When she entered the room, she saw her father. – Коли вона зайшла до кімнати, вона побачила батька. (обидві дії відбулися миттєво одна після одної)
(past perfect + past simple): When she had read the letter, she took the bag and went outside. – Прочитавши лист, вона взяла сумку та вийшла надвір. (вона спочатку закінчила читати лист, а тоді зібралася й вийшла)
Іноді вживання past perfect є необхідним для того, щоб уникнути можливого двозначного тлумачення змісту речення. Порівняйте:
(past simple + past simple): When she sang, everybody applauded. – Коли вона заспівала, всі почали плескати.
(past perfect + past simple): When she had sung, everybody applauded. – Коли вона закінчила співати, всі почали плескати. (попри те, що обидві дії відбулися миттєво одна після одної, без уживання past perfect буде незрозуміло, коли саме люди почали плескати: коли співачка почала чи коли закінчила співати)
Див. також розділ «Past simple».
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Past perfect simple (I had worked). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/past/past-perfect-simple-i-had-worked (дата звернення: 20.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.