Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

bisogno
bisognare
  1. v.  (p.p. bisognato) intr. 
    1.  (у безособовій формі – bisogna; v. aus. essere)   (+ inf. або + che + congiuntivo) 
    2.  ([рідк.])   (v. aus. essere, рідко – avere) 
      Син.: necessitare
    3.  ([літ.])   (v. aus. essere, рідко – avere) 
Словосполучення (звороти), що містять  "bisogno"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 24
арх., присл., тоск., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх., тоск., фразеол.
Кількість фраз: 1