Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 11:35

Розділ «Мовна консультація»

Почисть зуби чи почисти зуби: яка правильна форма наказового способу дієслова «почистити»?

Запитання

Читачка Марія Дяченко запитує: «Як правильно казати у формі наказового способу: почисть зуби чи почисти зуби?».

Відповідь

Правильно – почисть (почистьмо, почистьте) зуби.

Пояснення

Відповідно до чинної правописної норми, дієслово чистити (почистити) не належить до тих, що мають закінчення -и, -ім(о), -іть у формах наказового способу (цитату наведено за редакцією 2019 р. [4, с. 120–121]; тотожні за суттю положення містить і редакція 1990 р. [5, с. 114]):

Наказовий спосіб

<…>

1. Закінчення -и, -імо(-ім), -іть звичайно бувають:

1) під наголосом: бери́, бері́м(о), бері́ть; живи́, живі́м(о), живі́ть; іди́, іді́м(о), іді́ть; печи́, печі́м(о), печі́ть; припусти́, припусті́м(о), припусті́ть;

2) у дієсловах із наголошеним префіксом ви-: ви́бери, ви́берім(о), ви́беріть; ви́жени, ви́женім(о), ви́женіть тощо, які без префікса мають кінцевий наголос: бери́, бері́м(о), бері́ть; жени́, жені́м(о), жені́ть;

3) у дієсловах із суфіксом -ну- в інфінітиві після приголосного: кивни́, кивнім́(о), кивні́ть; кри́кни, кри́кнім(о), кри́кніть; моргни́, моргні́м(о), моргні́ть; сту́кни, сту́кнім(о), сту́кніть;

4) у дієсловах з основою на л або р після приголосного: підкре́сли, підкре́слім(о), підкре́сліть; прові́три, прові́трім(о), прові́тріть.

Натомість воно підпадає під категорію тих дієслів, що мають нульове закінчення у формі наказового способу другої особи однини та закінчення -мо, -те у відповідних формах множини [4, с. 121]:

2. В інших дієсловах ненаголошений голосний у закінченнях наказового
способу відсутній:

<…>

3) після приголосних д, т, з, с, л, н ненаголошений голосний у закінченнях теж зникає, причому ці приголосні пом’якшуються: сядь, ся́дьмо, ся́дьте; трать, тра́тьмо, тра́тьте; чисть, чи́стьмо, чи́стьте; злазь, зла́зьмо, зла́зьте; пові́сь, пові́сьмо, пові́с ьте; ви́зволь, ви́звольмо, ви́звольте; стань, ста́ньмо, ста́ньте.

<…>

Тому для дієслова почистити правильні форми наказового способу – такі: (ти) почисть, (ми) почистьмо, (ви) почистьте, а отже, правильно – почисть зуби.

Наведені форми імператива фіксують і словникові видання [1; 3; 2].

Дивіться також

Використані джерела

  1. Голоскевич Г. К. Правописний словник. Харків, 1929. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.07.2020).
  2. Погрібний М. І. Орфоепічний словник. Київ : Радянська школа, 1983. 629 с.
  3. Українська літературна вимова і наголос / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. Київ : Наукова думка, 1973. 724 с.
  4. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 06.07.2020).
  5. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.